ปภ.สรุปประกาศเขตภัยพิบัติแล้งล่าสุด31จว.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง จำนวน 31 จังหวัด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ของประเทศ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีจังหวัดที่ยังคงประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 31 จังหวัด 186 อำเภอ 894 ตำบล 7,163 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.56 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยแยกเป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภค 11 จังหวัด จังหวัดที่มีปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 8 จังหวัด และจังหวัดที่มีปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 12 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัด หน่วยทหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายน้ำแก่ผู้ประสบภัยแล้ง… Continue Reading